Yandex.Metrica
top of page

Sözleşme ve Politikalar

Web Tasarım Hizmetleri Satış Sözleşmesi
Gizlilik Politikası

Web Tasarım Hizmetleri Satış Sözleşmesi

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Bu Şart ve Koşullar, [Wix Uzman Web Tasarım] (“Yüklenici”) ile yukarıda tanımlanan (“Müşteri”) arasında hazırlanarak kabul edilmiş olup yukarıda yer alan Yüklenici teklifi (“Teklif” ve bu Şart ve Koşullar ile beraber “Anlaşma”) doğrultusunda Yüklenici tarafından Müşteri’ye hizmetlerin sağlanmasına yönelik bir anlaşma oluşturur. Yüklenici ve Müşteri burada ayrı ayrı “Taraf” ve beraber “Taraflar” olarak adlandırılabilir.

Yürürlük Tarihi. Bu Anlaşma, Yüklenici Teklifinin Müşteri tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Hizmetler. Yüklenici Teklif’te belirtilen hizmetleri (“Hizmetler”) Teklif’te belirtilen zaman çizelgesi ya da zaman dilimi (“Zaman Çizelgesi” veya herhangi bir Zaman Çizelgesi belirtilmemesi durumunda makul bir süre içerisinde) doğrultusunda Müşteri’ye sunacaktır.

Müşteri’nin İşbirliği. Müşteri, Yüklenici’nin Hizmetleri zamanında ve profesyonel bir şekilde sunmasının Müşteri’nin sürekli işbirliğine ve Hizmetlerin tamamlanması için gerekli içerik ve materyalleri (“Müşteri Materyalleri”) zamanında sağlamasına bağlı ve tabi olduğunu anlar ve kabul eder.

Ücretler. Müşteri, Hizmetler karşılığında Yüklenici’ye Teklif’te belirtilen ücretleri (“Ücretler”) ödeyecektir. Teklif’te belirtildiği üzere, ücretlere vergi, matrah veya diğer resmi kesintiler dâhil değildir.

Ödeme. Ücretler, Müşteri tarafından Yüklenici’ye Teklif’te belirtilen Zaman Çizelgesi doğrultusunda veya böyle bir Zaman Çizelgesinin bulunmaması durumunda, Yüklenici’nin Müşteri’ye faturayı iletmesinden sonraki [SAYI (#)] gün içerisinde ödenecektir. Müşteri Ücretleri vade tarihten itibaren [SAYI (#)] içerisinde ödemezse, Yüklenici [AY/YIL] başına %[#] veya yasaların izin verdiği en yüksek tutar arasından en düşük olanını cezai faiz olarak uygulayabilir.

Değişiklikler. Müşterinin Teklif’te yer alan Hizmetlerin kapsamına girmeyen ek işler talep etmesi durumunda Yüklenici Ücretleri değiştirebilir veya Müşteri’ye bu tür ek işler için Taraflar tarafından karşılıklı olarak uygulanacak ayrı bir teklif sunabilir.

Harcamalar. Müşteri, Yüklenici’nin faturasında belirtildiği şekilde veya diğer durumlarda Müşteri tarafından yazılı olarak önceden onaylandığı şekilde Yüklenici’ye tüm makul harcamalar için ödeme yapacaktır.

Süre. Bu Anlaşma, Yürürlülük tarihinde geçerlilik kazanır ve Tarafların biri tarafından burada belirtildiği şekilde sonlandırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Anlaşma’nın Gerekçeli Olarak Sonlandırılması. Taraflardan her biri diğer tarafın maddi temerrüt halinde olması ve buna yönelik olarak gönderilen yazılı ihbarın ardından [SAYI (#)] gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bu Anlaşma’yı sonlandırabilir.

Anlaşma’nın Gerekçe Belirtmeden Sonlandırılması. Tarafların her biri bu Anlaşma’yı diğer Tarafa yazılı ihbarda bulunmasının ardından [SAYI (#)] gün içerisinde sonlandırabilir. Anlaşma’nın Müşteri tarafından bu bölümde belirtildiği şekilde sonlandırılmasının ardından, Müşteri işbu Anlaşma’nın sonlandırıldığı tarihten önce Yüklenici tarafından gerçekleştirilen Hizmetler için tahakkuk eden tüm Ücret ve harcamaları Yüklenici’ye ödeyecektir.

Beyan ve Taahhütler. Tarafların her biri diğer Tarafa bu Anlaşma’yı yapmak için tam hak ve yetki sahibi olduğunu ve bu Anlaşma’nın şartlarının söz konusu Tarafın mevcut herhangi bir taahhüdü ile herhangi bir şekilde çelişmediğini beyan ve taahhüt eder.

Müşteri Materyalleri. Müşteri Yüklenici’ye bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetleri sunma amacıyla Müşteri Materyallerini kullanma hakkı verir. Müşteri, Hizmetlerin tamamlanması için Yüklenici’ye sağladığı tüm materyallerin içeriği, eksiksizliği ve doğruluğundan yalnızca Müşteri’nin sorumlu olduğunu anlar ve kabul eder. Yüklenici hiçbir durumda Yüklenici’nin Müşteri Materyallerini kullanımından kaynaklanan herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Gizlilik. “Gizli Bilgiler”, Tarafların birinin (“İfşa Eden Taraf”) diğer Tarafa (“Alıcı Taraf”) tüm ortamlarda (sözlü, yazılı, grafik veya başka bir şekilde) ifşa ettiği veya (doğrudan ya da dolaylı olarak) erişim izni sağladığı tüm bilgiler anlamına gelir. Alıcı Taraf bu Gizli Bilgileri korumak ve muhafaza etmek için tüm makul önlemleri almayı ve Gizli Bilgileri, (1) söz konusu Gizli Bilgiyi alması gereken ve işbu Anlaşma bağlamında belirtilenlere benzer gizlilik yükümlülüklerine bağlı olan kendi çalışanları, görevlileri, danışmanları, avukatları veya muhasebecileri hariç olmak üzere; ya da (2) Alıcı Tarafın Gizli Bilgileri herhangi bir hukuki, resmi veya idari süreçle ilgili olarak ya da yürürlükteki yasa doğrultusunda ifşa etmesinin gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere ifşa etmemeyi kabul eder. Bu bölüm işbu Anlaşma’nın sonlandırılmasının ardından da geçerliliğini korumaya devam eder.

SORUMLULUK REDDİ. YÜKLENİCİ, MÜŞTERİNİN SAĞLADIĞI İÇERİKTEKİ HATALAR VEYA YANLIŞLIKLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜR ZARAR, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLEN TÜM ÖGELERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KULLANIM YA DA KÂR KAYBI VEYA İNTERNET SORUNLARI, MÜCBİR SEBEPLER, TERÖRİZM, YANGIN, SEL VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ DÂHİL OLMAK ÜZERE YÜKLENİCİNİN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ HER TÜR OLAY DÂHİL DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, BAĞLI VEYA CEZAİ HERHANGİ BİR ZARARLA İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİYE YÜKÜMLÜ OLMAYI YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE REDDEDER. YÜKLENİCİ, MÜŞTERİNİN HİZMETLERİ VEYA HİZMETLER İLE BAĞLANTILI OLARAK TESLİM EDİLENLERİ KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK YA DA ÖRTÜK TÜM TAAHHÜTLERE YÖNELİK SORUMLULUĞU YASALARCA İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÖLÇÜDE REDDEDER.

Sorumluluğun Sınırlandırılması. Yasalar tarafından izin verilen maksimum ölçüde ve ilgili hak talebinin sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka türlü bir temeli olup olmamasına bakılmaksızın, Yüklenici’nin Müşteri’ye karşı bu Anlaşma bağlamındaki toplam yükümlülüğü hiçbir durumda Müşteri tarafından söz konusu yükümlülüğe neden olan olayın öncesindeki on iki (12) aylık bir dönem boyunca Yüklenici’ye bu Anlaşma doğrultusunda ödenen Ücretlerden fazla olamaz. Bu bölüm işbu Anlaşma’nın sonlandırılmasının ardından da geçerliliğini korumaya devam eder.

Tazminat. Müşteri, Müşteri’nin bu Anlaşma’yı ihlalinden ve Yüklenici’nin bu Anlaşma doğrultusunda Müşteri tarafından sağlanan İçeriği kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm gerçek veya öne sürülen hak talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve (makul avukatlık ücretleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) harcama karşısında Yüklenici’yi savunmayı ve Yüklenici’ye zarar gelmesini önlemeyi kabul eder. Bu bölüm işbu Anlaşma’nın sonlandırılmasının ardından da geçerliliğini korumaya devam eder.

İhtilaf. İşbu Şart ve Koşulların hükümleri ile Teklif’te belirtilenler arasında herhangi bir ihtilaf oluşması durumunda, geçerli Teklif’te aksi belirtilmediği sürece, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen hükümler geçerli olacaktır.

Bildirimler. Bir Tarafça diğer Tarafa işbu Anlaşma çerçevesinde gönderilen tüm bildirimler yazılı olmalı ve e-posta, birinci sınıf posta veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilmelidir. Söz konusu bildirimler, posta gönderiminin ardından [SAYI (#)] gün, e-posta gönderiminin ardından [SAYI (#)] saat içerisinde veya açık alım teyidi üzerine derhal alınmış kabul edilir. Bildirimler, Tarafların Teklif’te belirtilen adreslerine veya zaman zaman Tarafların birbirine yazılı olarak sunduğu diğer adreslere gönderilebilir.

Taraflar Arasındaki İlişki. Taraflar arasında bağımsız yüklenici ilişkisi bulunur. Taraflar işbu Anlaşma’nın Taraflar arasında istihdam, temsilcilik, ortaklık ilişkisi ya da benzer bir ilişki teşkil etmediğini kabul eder.

Değişiklik ve Tadiller. İşbu Anlaşma, yalnızca her iki Tarafça imzalanan yazılı bir belge ile değiştirilebilir, desteklenebilir, tadil edilebilir veya revize edilebilir.

Geçerli Hukuk. İşbu Anlaşma, hukuk çelişkisi ilkeleriyle sınırlanmaksızın [Türkiye] yasaları doğrultusunda yönetilir, yorumlanır ve uygulanır.

Bölge. Bu Anlaşma ile ilgili tüm yasal işlemler ve davalara [İstanbul] mahkemeleri bakacaktır. Taraflar, bu tür tüm yasal işlemler ya da davalar için işbu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.

Atama. Bu Anlaşma, Müşteri’ye özel olup Yüklenici’nin açık yazılı izni olmadan Müşteri tarafından kısmen veya tamamen atanamaz.

Bölünebilirlik. İşbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün kısmen ya da tamamen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda bu karar işbu Anlaşma’nın herhangi başka bir hükmünün geçerliliği ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Anlaşma tam yürürlük ve geçerlilik halinde olmaya devam eder.

Feragat. İşbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmüne yönelik herhangi bir feragat, feragati gerçekleştiren Tarafça yazılı olarak yürütülmediği takdirde bağlayıcı olmaz. Ayrıca hiçbir feragat, sürekli bir feragat teşkil etmez veya işbu Anlaşma’nın başka herhangi bir hükmünün feragati anlamına gelmez.

Anlaşma’nın Bütünlüğü. İşbu Anlaşma, Taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve işbu konu hakkında Taraflar arasındaki yazılı veya sözlü diğer tüm anlaşmaların yerini alır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin endişelenmeyin. Çünkü biz KVKK çerçevesinde gizliliğinize önem veriyor ve bizimle paylaştığınız bilgileri hiçbir kimse ya da kurumla paylaşmıyoruz.

Ancak Web sitemizdeki ziyaretlerinizin ve deneyiminizin iyileştirilmesi adına web platformlarının kullandığı bazı çerezler sitemizde de kullanılmaktadır. Bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili olarak Gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. 

Gizlilik politikası nedir?

Gizlilik politikası, bir web sitesinin ziyaretçilerinin ve müşterilerinin verilerini toplama, kullanma, ifşa etme ve yönetme yöntemlerinin bir kısmını veya tamamını açıklayan bir beyandır. Bir ziyaretçinin veya müşterinin gizliliğini korumak için yasal bir gerekliliği yerine getirir.
Ülkelerin, gizlilik politikalarının kullanımıyla ilgili olarak yargı yetkisine göre farklı gereksinimleri olan kendi yasaları vardır. 

Ne tür bilgiler topluyoruz?

Web sitemize girdiğiniz herhangi bir bilgiyi alıyor, topluyor ve saklıyoruz veya bize başka bir şekilde sağlıyoruz. Ayrıca, bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresini de toplarız; oturum aç, e-parola, bilgisayar ve bağlantı bilgileri ve satın alma geçmişi, sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler dahil olmak üzere oturum bilgilerini ölçmek ve toplamak için yazılım araçları kullanabiliriz. Ayrıca kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler de toplarız (ad, e-posta, şifre, iletişimler dahil); ödeme ayrıntıları (kredi kartı bilgileri dahil), yorumlar, geri bildirimler, ürün incelemeleri, öneriler ve kişisel profil.

Bilgileri nasıl topluyoruz?

Web sitemizde bir işlem yaptığınızda, sürecin bir parçası olarak, adınız, adresiniz ve e-posta adresiniz gibi bize verdiğiniz kişisel bilgileri toplarız. Kişisel bilgileriniz yalnızca yukarıda belirtilen belirli nedenlerle kullanılacaktır.

Neden bu tür kişisel bilgileri topluyoruz?

Bu tür Kişisel Olmayan ve Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlarla topluyoruz:

  1. Hizmetleri sağlamak ve işletmek için;

  2. Kullanıcılarımıza sürekli müşteri desteği ve teknik destek sağlamak;

  3. Ziyaretçilerimiz ve Kullanıcılarımızla genel veya kişiselleştirilmiş hizmetle ilgili bildirimler ve promosyon mesajları ile iletişim kurabilmek için;

  4. Bizim veya iş ortaklarımızın ilgili hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve diğer toplu ve / veya çıkarılan Kişisel Olmayan Bilgiler oluşturmak için; 

  5. Yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymak.

Site ziyaretçilerinizin kişisel bilgilerini nasıl saklıyor, kullanıyor, paylaşıyor ve ifşa ediyoruz?

Şirketimiz Wix.com platformunda barındırılmaktadır. Wix.com, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size satmamızı sağlayan çevrimiçi platformu bize sağlar. Verileriniz, Wix.com'un veri deposu, veritabanları ve genel Wix.com uygulamaları aracılığıyla depolanabilir. Verilerinizi bir güvenlik duvarının arkasındaki güvenli sunucularda depolarlar. 

Wix.com tarafından sunulan ve şirketimiz tarafından kullanılan tüm doğrudan ödeme ağ geçitleri, Visa, MasterCard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, kredi kartı bilgilerinin mağazamız ve hizmet sağlayıcıları tarafından güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Site ziyaretçilerinizle nasıl iletişim kuruyoruz?

Hesabınızla ilgili olarak sizi bilgilendirmek, hesabınızla ilgili sorunları gidermek, bir anlaşmazlığı çözmek, borçlu olunan ücretleri veya paraları tahsil etmek, anketler veya anketler yoluyla görüşlerinizi sorgulamak, şirketimiz hakkında güncellemeler göndermek için sizinle iletişime geçebiliriz. Aksi takdirde Kullanıcı Sözleşmemizi, geçerli ulusal yasaları ve sizinle yapmış olabileceğimiz herhangi bir sözleşmeyi uygulamak için sizinle iletişim kurmak için gerekli. Bu amaçlar için sizinle e-posta, telefon, metin mesajları ve posta yoluyla iletişim kurabiliriz.

Çerezleri ve diğer izleme araçlarını nasıl kullanıyoruz?

Google Analytics gibi üçüncü taraf hizmetlerinin veya Wix App Market aracılığıyla sunulan diğer uygulamaların, çerezlerin yerleştirilmesi veya Wix'in hizmetleri aracılığıyla diğer izleme teknolojilerinin kullanılması, bilgileri nasıl toplayıp depoladıklarına ilişkin kendi politikalarına sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Bunlar harici hizmetler olduğundan, bu tür uygulamalar Wix Gizlilik Politikası kapsamında değildir.
Bilgisayarında sitemiz aracılığıyla hangi çerezlerin saklandığını ve işlediğini görmek için burayı tıklayın . 

Site ziyaretçilerimiz onaylarını nasıl geri çekebilir?

Verilerinizi artık işlememizi istemiyorsanız, lütfen [info@wixuzman.com ] üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Gizlilik politikası güncellemeleri

Bu gizlilik politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır, bu nedenle lütfen sık sık gözden geçirin. Değişiklikler ve açıklamalar, web sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Bu politikada önemli değişiklikler yaparsak, burada güncellendiğini size bildireceğiz, böylece hangi bilgileri topladığımızdan, bunları nasıl kullandığımızdan ve varsa hangi koşullarda kullandığımızdan ve / veya ifşa ettiğimizden haberdar olursunuz.

Sorularınız için iletişim bilgilerimiz

Sizin hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgilere erişmek, bunları düzeltmek, değiştirmek veya silmek isterseniz, [ info@wixuzman.com ] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page